Algemene voorwaarden

                                                                                                                                    PDF/Printen Algemene CBW voorwaarden

 

                                                         Algemene CWB Voorwaarden 

Artikel 1 | Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/ opdrachtnemer,
deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een overeenkomst
aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de
ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of
halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking
stellen van de producten en/of het werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW
(bijv. webwinkel of postorder);
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een
overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan
in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel
6:230g lid 1f BW (bijv. bij consumenten thuis, op sommige beurzen
of op straat);
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de
uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen als
bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden;
Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer die zichzelf of een
of meer van zijn filialen/ werkmaatschappijen heeft aangesloten bij de
Stichting Garantieregelingen CBW;
Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst
verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs;
Vooruitbetaling: een betaling van (een deel van) de koopsom vóór
levering bij de afnemer;
Product: roerende zaak, ook als deze digitale elementen bevat;
Digitale elementen: digitale inhoud of een digitale dienst, verwerkt
in een product of daarmee onderling verbonden, zonder welke het
product zijn functies niet kan vervullen;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen
de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde
reparatiemateriaal van de ondervloer.
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en
bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen,
bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van
het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product
dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden,
het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels;
Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan wie de SG CBW
de behandeling van geschillen heeft uitbesteed.

Artikel 2 | Geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door CBWerkende woonwinkels en uitsluitend voor de levering van producten
en/of diensten op gebied van woninginrichting.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de situatie van
een transactie tussen:
een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende
ondernemer met een afnemer
een in het buitenland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende
ondernemer met een in Nederland gevestigde afnemer.

Artikel 3 | Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op
o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen
en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de afnemer ze
direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke
rechten heeft, kan hij die opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel
eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking
gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar
maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de
ondernemer.

Artikel 4 | Offerte
1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij
uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer
verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en
eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet
daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden
die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor
zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8).
Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakten
de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend
met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld
moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken laminaat, volledige
lengte plinten e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven
van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de
ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren
producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs,
de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.
Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en
informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 6 lid
6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop
de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee
manieren: aanneemsom of regie. Bij aanneemsom spreken partijen
een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd. Bij
regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv.
uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer
kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een
schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is
van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, montage-, betaal- of
portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet
onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit
prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de
werkzaamheden goed kan uitvoeren.
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de ondernemer
de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen,
maar alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de
offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De
afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij
betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de
ondernemer.

Artikel 5 | Overeenkomst
(voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie
artikel 18)
1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met
een consument een
aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer
(niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een
consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk
van het product.

We helpen je graag.

Ma - Do: 9.00 - 17.00
Vr: 9.00 - 15.00

* Bezoek een showroom bij jou in de buurt

ideal
creditcard
klarna
paypal
in3
bancontact
trustmark
Je winkelmand (0)
Totaal 0,00
Bekijk winkelmand
Terug naar shop